Regenwater opvangen

De riolering en het watersysteem kunnen veel water aan, maar geen extreme buien. Met verschillende maatregelen, kunnen we de gevolgen beperken. Daarbij heeft iedereen in Nederland zijn eigen rol. 

 • Gemeente
  Routes creëren voor hemelwater. Bijvoorbeeld door waterberging aan te leggen ónder een autoweg. Of door het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel.
 • Het Rijk
  Dijken versterken en rivieren meer ruimte geven. Waterpeil verlagen met gemalen en noodpompen.
 • Inwoners
  Regenwater opvangen en gebruiken in en om het huis. Stenen verwijderen, zodat regen de grond in kan lopen. 

Inwoner

Inwoners helpen door hemelwater op te vangen. Dit kan met een een waterberging. Het water kunt u gebruiken in de tuin of in huis. Of het water zakt de grond in, of stroomt vertraagd naar het riool. 

Bij nieuwbouwwoningen is het een waterberging verplicht. Bij oude bouw is deze verplichting er niet. Toch raden wij u aan om hemelwater op te vangen. Dit vermindert de kans op wateroverlast bij u en uw buren. Hieronder staan verschillende manieren om hemelwater op te vangen.

Bovengrondse berging

Bovengronds kunt u water opvangen. Voorbeelden:

 • Waterschutting
 • Groenblauw dak (begroeid dak met waterbergingscapaciteit)

Aangepaste grond

Met aangepaste grond kunt u water vertraagd afvoeren. Voorbeelden:

 • Tegels verwijderen voor groen
 • Grind
 • Waterdoorlatende tegels

Ondergrondse berging

Ondergronds kunt u water opvangen. Voorbeelden:

 • Infiltratiekrat
 • Waterzakken in de kruipruimte (bijvoorbeeld om het toilet met dit regenwater te spoelen)

Regenpijp loskoppelen

Door de regenpijp los te koppelen, kunt u het water ergens heen leiden. Voorbeelden:

 • naar een regenton
 • naar zachte grond

Gemeente

De gemeente zorgt ervoor dat er minder regenwater in het vuilwaterriool terecht komt. Dit doen we door het aanleggen van een extra rioolstelsel. Dit is puur voor hemelwater. De aanleg gaat stap voor stap. 

Dit heet een gescheiden rioolstelsel. Een stelsel voor afvalwater, en stelsel voor hemelwater.

 • Huishoudelijk afvalwater gaat naar het vuilwaterriool.
 • Hemel- en grondwater zakt in de bodem, stroomt in de sloot, of komt terecht in schone leidingen die het water afvoeren.

Door het hemelwater apart af te voeren, is er minder wateroverlast. Het voorkomt dat het vuilwaterriool overstroomt bij hevige regenval. Een gescheiden rioolstelsel is daardoor beter voor de waterkwaliteit. Daarmee is het beter voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Het Rijk

Ook de Nederlandse overheid zorgt voor aanpassing aan het veranderde klimaat. Zo beschermt ze ons tegen overstromingen door de dijken te versterken en de rivieren meer ruimte te geven. Overheden en kennisinstellingen bereiden zich voor op de stijgende zeespiegel in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

In droge zomers, is juist zuinig omgaan met water belangrijk. Soms is het zo droog dat de Nederlandse overheid een sproeiverbod instelt. U mag dan ook geen water uit sloten en rivieren gebruiken.